skontaktuj się z nami Tel. +48 22 755 79 66
margot bis
Gwarancja wysokiej jakości

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego firmy Margot Bis Grzegorz Gajda. Zapraszamy do dokonywania zakupów w internetowym sklepie Margot Bis. Poniżej przedstawiamy Regulamin Sklepu Internetowego Margot Bis Grzegorz Gajda. Kontakt z obsługą sklepu możliwy drogą mailową poprzez adres: margotbis@margot-bis.pl lub telefonicznie: 22 755 79 66

§ 1

Definicja pojęć

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o poniższych terminach, należy przez to Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz składania przez Klienta zamówień za jego pośrednictwem oraz sposób realizacji zamówień przez Sprzedawcę;

Sprzedawca- Margot Bis Grzegorz Gajda , osoba fizyczna z siedzibą w Odrano Woli, ul. Osowiecka 45, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej pod numerem ewidencyjnym 1772/2005;

Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.margot-bis.pl, który jest prowadzony przez Sprzedawcę, oferujący do sprzedaży wyroby dziewiarskie i wyroby tekstylne własnej produkcji;

Klient -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu produktów Margot Bis Grzegorz Gajda od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Umowa sprzedaży – to umowa sprzedaży wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Proces rejestracji -  jest to wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.sklep.margot-bis.pl poprzez podanie niezbędnych danych osobowych oraz ustalenie loginu i hasła do konta Klienta.

Wyroby  firmy Margot Bis – to wyroby sprzedawane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę

Login – jest adresem e-mail Klienta

Hasło – to wybrany przez klienta odpowiedni ciąg znaków

§ 2

Informacje ogólne

1. Sklep internetowy www.sklep.margot-bis.pl jest własnością Sprzedawcy

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda za pośrednictwem sieci Internet.

3. W przypadku woli nabycia wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda za pośrednictwem Sklepu Internetowego, warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne zakończenie Procesu rejestracji oraz dokonanie zapłaty za zamówione wyroby firmy Margot Bis Grzegorz Gajda. W przypadku zamawiania wyrobu firmy Margot Bis Grzegorz Gajda, Klient zobowiązany jest sprecyzować  swoje zamówienie, a w szczególności podać rodzaj nabywanego  wyrobu i jego ilość.

4. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Sklepu Internetowego firmy Margot Bis Grzegorz Gajda są następujące: komputer z połączeniem z siecią Internet, zainstalowana przeglądarka  MS Internet Explorer 7 lub wyższa , albo podobna przeglądarka alternatywna, aktywne konto e-mail, przeglądarka może potrzebować włączenia obsługi plików Cookies.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane działaniem osób trzecich lub siły wyższej, jak również niekompatybilnością Sklepu Internetowego ze sprzętem komputerowym Klienta.

6. Sprzedawca informuje, że zawarte na stronie www.sklep.margot-bis.pl znaki towarowe, dokumenty i inne materiały w tym:  grafika, zdjęcia, dźwięki i materiały wideo są chronione przepisami prawa.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania Sklepu Internetowego bez wcześniejszego zawiadomienia Klientów. Klienci będą poinformowani o zawieszeniu działalności sklepu na stronie www.margot-bis.pl

8. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda wolnych od wad.

9. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek działań utrudniających działanie Sklepu Internetowego a także dostarczanie za jego pośrednictwem treści bezprawnych.

§ 3

Rejestracja

1.  Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga skutecznego przeprowadzenia Procesu rejestracji za pomocą specjalnego formularza rejestracyjnego umożliwiającego wygenerowanie nowego konta. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując w nim swoje dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail , nr telefonu a także Login i hasło

2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma drogą mailową, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, link aktywacyjny. W celu zakończeniu Procesu rejestracji i aktywacji konta , Klient obowiązany jest kliknąć w przesłany link.

3. Poprawne zakończenie Procesu rejestracji oznacza, że klient może dokonywać zakupu wyrobów firmy Margot bis Grzegorz Gajda za pośrednictwem Sklepu Internetowego za zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4

Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Składanie zamówień na wyroby oferowane przez Sklep Internetowy www.sklep.margot-bis.pl jest możliwe 24 h na dobę, poza niezbędnymi działaniami konserwatorskimi przeprowadzanymi przez Sprzedawcę.

2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Klient otrzyma na adres e-mail udostępniony w Procesie rejestracji, informację o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę i jest to równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia i Regulaminem.

3. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę jest możliwe jeżeli w zamówieniu i formularzu rejestracyjnym, w trakcie Procesu rejestracji, zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta i zamawianych wyrobów.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonego zamówienia oraz weryfikacji danych Klienta lub odbiorcy przesyłki, poprzez kontakt z Klientem. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży  oraz anulowanie zamówienia i usunięcia go z systemu informatycznego, w terminie 14 dni od złożenia zamówienia przez Klienta, w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem za pośrednictwem udostępnionych przez niego numeru telefonu lub adresu e-mail lub uzasadnionego przypuszczenia co do braku wiarygodności złożonego zamówienia.

§ 5

Cena zakupu oraz koszty przesyłki

1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązująca Klienta ceną sprzedaży wyrobów Margot Bis Grzegorz Gajda jest cena podana w Sklepie Internetowym w toku procesu składania zamówienia  przez Klienta. Podana cena jest walucie polski złoty i jest ceną brutto obejmującą obowiązujący w chwili zamówienia podatek VAT .

2. Cena wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda nie zawiera kosztów przesyłki, które zostaną podane Klientowi  w toku procesu składania zamówienia i doliczone do całkowitej ceny zamówienia, z zastrzeżeniem ust.3  i  4.

3. W przypadku gdy wartość zamówienia Klienta będzie równa lub przekroczy kwotę 200,00 zł  (dwieście złotych) Sprzedawca dostarczy zamówione wyroby Margot Bis Grzegorz Gajda do klienta na własny koszt.

4. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionych wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda. W przypadku nieodebrania zamówionych wyrobów Margot Bis Grzegorz Gajda, dostarczonych za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient zobowiązany jest do zapłacenia Sprzedawcy kosztów zwrotu przesyłki do nadawcy.

5. Zwrot przesyłki do nadawcy, o którym mowa w ust.5 traktowany będzie jako odstąpienie od Umowy sprzedaży

6. Sprzedawca, stosownie do żądania Klienta, zgłoszonego w trakcie składania zamówienia, wystawia dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon), który zostaje dołączony do przesyłki lub wydany przy osobistym odbiorze zamówienia.

§ 6

Realizacja zamówienia

1.Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu internetowego realizowane są w kolejności wynikającej z daty ich złożenia.

2. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówione wyroby firmy Margot Bis Grzegorz Gajda  w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę. Brak dokonania zapłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w określonym tam terminie, jest równoznaczny z odstąpieniem Klienta od Umowy Sprzedaży wyrobów
Margot Bis Grzegorz Gajda. W powyższej sytuacji Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia i usunięcia go z systemu informatycznego.

3. Realizacja zamówienia następować będzie w terminie do 5 (pięciu)dni roboczych, jednak nie później niż w terminie 14 dni, od daty zapłaty za zamówione wyroby firmy Margot Bis Grzegorz Gajda, w przypadku płatności gotówkowych albo zaksięgowania środków pieniężnych od Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub uzyskania informacji o prawidłowym jej wykonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dot.pay.

4. Oferta sklepu internetowego oraz realizacja zamówienia ogranicza się wyłącznie do terenu Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7

Dostawa zamówienia

1. Zamówione wyroby firmy Margot Bis Grzegorz Gajda zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedawcą, Poczty Polskiej lub poczty

2. Kupujący zobowiązany jest zbadać dostarczone przez firmę kurierską  wyroby firmy Margot Bis Grzegorz Gajda. W razie stwierdzenia, iż w czasie przewozu nastąpiło ich uszkodzenie lub ubytek, zobowiązany jest zgłosić to firmie kurierskiej oraz dokonać wszelkich niezbędnych czynności do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej, w szczególności sporządzić protokół szkody, obejmujący swą treścią okoliczności szkody, zakres powstałych uszkodzeń i stan przesyłki. O zdarzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.

3. Z chwilą wydania wyrobów firmy Matrgot Bis Grzegorz Gajda Klientowi, przechodzą na niego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§ 8

Reklamacje

1.Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby firmy Margot Bis Grzegorz Gajda wolne od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za wady sprzedanych wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda, w szczególności za ich niezgodność z zawarta umową, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego.

3. Klient jest zobowiązany zgłosić reklamację w formie pisemnej na adres Margot Bis Grzegorz Gajda ul. Osowiecka 45, Odrano Wola 45 05-825 Grodzisk Maz lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres margotbis@margot-bis.pl  i dostarczyć wadliwe wyroby firmy Margot Bis Grzegorz Gajda na adres: Odrano Wola, ul. Osowiecka 45, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

4. W przypadku gdy Klient nie posiada statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c., zobowiązany jest on do niezwłocznego zbadania wydanych mu wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda, oraz niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonych wadach produktów.

5. Dostawa wadliwych wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda, przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., do Sprzedawcy, dokonywana jest na koszt Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą sposobu dostawy wadliwych wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda. W przypadku Klientów nie posiadających statusu konsumenta, dostawa wadliwych wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda do Sprzedawcy oraz koszty ich odbioru, obciążają Klienta, a przepisu art. 566 k.c. i 574 k.c. nie stosuje się.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podstawą przyjęcia reklamacji jest dostarczony Sprzedawcy dowód zakupu wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda (faktura VAT lub

7. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca informuję Klienta o rozpatrzeniu reklamacji i jej wynikach, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie procesu rejestracji.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1.Podając swoje dane osobowe w formularzu zamówienia Klient oświadcza, iż czyni to dobrowolnie oraz wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia i ich rozliczeń oraz do celów marketingowych, badań rynku, zachowań o preferencji Klientów. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002,Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania, aktualizacji, usunięcia oraz innego rodzaju kontroli w rozumieniu art. 32 powołanej ustawy. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą.

2. Podanie swoich danych osobowych przez Klienta w trakcie Procesu rejestracji oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie tych danych, w celu i zakresie wskazanym w ust. 1, także po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

3. Sprzedawca wyróżnia i oznacza te dane, których podanie jest niezbędne dla realizacji Umowy Sprzedaży.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta, wynikające z umyślnego podania nie pełnych lub nie prawdziwych danych osobowych, adresowych lub zaniechania aktualizacji tych danych.

§ 10

Prawo do odstąpienia od umowy

1.Klient będący konsumentem, w rozumieniu art. 221 k.c., który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda  do Sprzedawcy.

2. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie dostarczonych wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda  przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prawo od odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa ust. 1, wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przed jego upływem, pocztą na adres Margot Bis Grzegorz Gajda, ul. Osowiecka 45, Odrano Wola, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednaj niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia wyrobów Margot Bis Grzegorz

5. Sprzedawca zwróci płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotami płatności otrzymanych od Klienta od chwili otrzymania wyrobów Margot Bis Grzegorz Gajda z powrotem lub dostarczania przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient ma obowiązek zwrócić wyroby firmy Margot Bis Grzegorz Gajda  Sprzedawcy na adres Margot Bis Grzegorz Gajda, Odrano Wola, ul. Osowiecka 45, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie wyrobów Margot Bis Grzegorz Gajda przed jego upływem.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości wyrobów firmy Margot Bis Grzegorz Gajda, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny od stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 11

Zmiana regulaminu

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów posiadających konto w Sklepie Internetowym, poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie www.margot-bis.pl  pisemnie lub na udostępniony adres e-mail.

Zarejestrowany Klient, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o zmianie niniejszego Regulaminu, ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków nowego Regulaminu. Złożenie powyższego oświadczenia powoduje natychmiastowe usuniecie konta Klienta z systemu informatycznego Sklepu Internetowego.

2. wszelkie spory oraz roszczenia wynikające z Umowy Sprzedaży, podlegają jurysdykcji sądów powszechnych właściwych wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego.